Rijksbegroting 2024: belangrijkste plannen voor werkgevers op een rij

Nieuws 21 september 2023
Experts
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

In de Rijksbegroting 2024 is een beperkt aantal maatregelen aangekondigd waar werkgevers in Nederland mee te maken krijgen. Zo wordt er gewerkt aan vereenvoudiging van de WW, versterking van de arbeidsgerelateerde zorg en het stimuleren van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Ook zet de overheid de volgende stappen in de herziening van het pensioenstelsel en het begeleiden van deze transitie.

In dit artikel hebben we voor jou de verschillende maatregelen voor werkgevers uit de Rijksbegroting 2024 op een rijtje gezet.

Bekijk ook het overzicht van de belangrijkste plannen voor woningcorporaties uit de Rijksbegroting 2024.

Lees ook de reactie van Aedes op de begroting.

Gedetailleerdere informatie vind je in de Actualiteiten werkgeverszaken.

Pensioen

Nieuw pensioenstelsel

Nu de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, zullen sociale partners en pensioenuitvoerders de overstap maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen ze op een zelf gekozen moment binnen de gestelde transitietermijnen. In onze sector hebben CAO-partijen ervoor gekozen om op 1-1-2026 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te maken.

Om ervoor te zorgen dat de stelselherziening de komende jaren goed wordt geïmplementeerd bij pensioenuitvoerders, heeft de overheid een implementatietraject lopen met een informatiecampagne, monitoring en onderzoek. De aangekondigde Regeringscommissaris transitie pensioenen zal onafhankelijk adviseren over het verloop van de transitie en ervaringen/goede voorbeelden uit de pensioensector delen.

Externe pensioen geschilleninstantie

De Wet toekomst pensioenen introduceert externe geschilleninstantie(s) voor de pensioensector. Deelnemers kunnen klachten neerleggen bij een externe geschilleninstantie, nadat zij de interne klachtenprocedure bij hun eigen pensioenuitvoerder hebben doorlopen. Een deelnemer kan ook altijd een geschil voorleggen aan de rechter.

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

Op de pensioeningangsdatum kan een deelnemer maximaal 10% van de opgebouwde pensioenaanspraken opnemen (‘bedrag ineens’). Het Wetsvoorstel herziening bedrag ineens stelt een aantal technische aanpassingen voor zoals de verkleining van de periode tussen de pensioeningangsdatum en het uitbetalingsmoment van het bedrag ineens. Het wetsvoorstel bedrag ineens treedt niet eerder in werking dan 1 juli 2024.

Wetsvoorstel keuzemogelijkheden nabestaandenpensioen

Op dit moment ontvangt een partner bij overlijden van de pensioendeelnemer vóór de pensioendatum een levenslang partnerpensioen veelal in de vorm van een maandelijkse vaste uitkering. Het demissionaire kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat een keuzerecht regelt voor nabestaanden om een bedrag ineens op te nemen als zij bij het overlijden van hun partner nog niet AOW-gerechtigd zijn.

Besluit Gegevensverstrekking voor Keuzebegeleiding

Het demissionaire kabinet wil op 1 juli 2024 de Wet toekomst pensioenen in werking laten treden. Dat is de wettelijke grondslag voor keuzebegeleiding van pensioendeelnemers via het platform van mijnpensioenoverzicht.nl. Door gegevens uit te wisselen tussen pensioenuitvoerders hun deelnemers een completer beeld geven van hun pensioeninkomsten na pensionering.

Kijk ook eens bij

Werkloosheidswet

Inrichting van Regionale Mobiliteitsteams

Tijdens de coronacrisis waren er voor werkzoekenden en werkgevers Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) in alle 35 arbeidsmarktregio’s. Die tijdelijke aanpak wordt in 2024 verlengd. Het kabinet werkt de hervorming van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur verder uit om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk verder te stimuleren.

Vereenvoudiging Werkloosheidswet (WW)

In 2023 zijn ervaren knelpunten in de WW onderzocht van werkzoekenden, werkgevers en UWV. Dat is de basis voor verdere optimalisering van de WW en die beter te laten aansluiten bij de behoeften van uitkeringsgerechtigden, werkgevers en uitvoerders.

Onderzoek sollicitatieplicht Werkloosheidswet (WW)

Het demissionaire kabinet wil in 2024 een meerjarig onderzoek naar de werking van de sollicitatieplicht in de WW. Het onderzoek zal de effectiviteit vergelijken van diverse invullingen van de inspanningsplicht om weer een baan te vinden vanuit de WW.

Kijk ook eens bij

Leven Lang Leren - scholingssubsidies

Het budget voor de scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) stopt in 2024. In 2023 waren er al minder mogelijkheden om subsidie aan te vragen.

Inkomen

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Hiermee geldt er in alle sectoren één uniform minimumuurloon en verdwijnen de vaste dag-, week- en maandbedragen.

In artikel 4.12 CAO Woondiensten kennen we een aparte loonschaal, naast het bestaande loongebouw, voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze loonschaal begint op 100 % van het wettelijk minimumloon en eindigt op 120 % van het wettelijk minimumloon.

Kijk ook eens bij

Arbeidsgerelateerde zorg

Aanpak tekort aan bedrijfsartsen

Het demissionair kabinet wil ook in 2024 blijven investeren in de kwaliteit van de bedrijfsarts en de arbeidsgerelateerde zorg. Om meer artsen te kunnen opleiden komen er middelen beschikbaar om opleidingsuren van praktijkopleiders te compenseren en om bij te dragen aan een blijvende kwaliteitsverbetering van de opleidingen.

Daarnaast wil het kabinet de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg verbeteren. Voor de korte termijn gaat het bijvoorbeeld om een efficiëntere samenwerking tussen arbodeskundigen en werken in multidisciplinaire teams. In het traject Arbovisie 2040 ligt de komende jaren de focus op structurelere oplossingen.

Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

Grensoverschrijdend gedrag

Het actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is gericht op een cultuurverandering. Denk aan gedeelde waarden en normen, bijpassende wet- en regelgeving, organisaties die hun processen op orde hebben, omstanders die handelingsbekwaam zijn en goede en vindbare hulpverlening. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer houdt het maatschappelijke gesprek op gang en adviseert het kabinet over het actieprogramma. In 2024 werkt de overheid aan onder meer wet- en regelgeving over het verplichten van een klachtenprocedure en een gedragscode voor werkgevers.

Gendergelijkheid

In 2024 zal het kabinet doorgaan met een maatschappelijke dialoog over gendergelijkheid. Dat moet breed gedragen aanbevelingen opleveren die bijdragen aan het doorbreken van de culturele normen over de rollen van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Het kabinet zet verschillende stappen om de arbeidsmarktpositie van vrouwen te verbeteren en om het voor ouders makkelijker te maken om arbeid en zorg te combineren. Zoals de invoering van betaald ouderschapsverlof (2022) en implementeren van de Europese Richtlijn loontransparantie (uiterlijk 2026), die onder andere organisaties met meer dan 100 werknemers verplicht om te rapporteren over loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

CO2-uitstoot mobiliteit

Vanaf 2024 moeten werkgevers met 100 werknemers of meer jaarlijks verslag uit brengen over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers van hun werknemers. Dat staat in de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit die per 1 januari 2024 in werking treedt.

Het doel van deze registratie en rapportage is een besparing van 1 megaton CO2-uitstoot op de zakelijke personenmobiliteit per 2030. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord.

Belastingen

  • In 2023 geldt over de eerste schijf in de werkkostenregeling WKR een vrijstelling van 3%. Dit percentage zal per 2024 dalen naar 1,92%. Het percentage vrije ruimte boven de eerste schijf bedraagt in 2024 1,18%.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat in 2024 omhoog van €0,21 naar €0,23.  In artikel 6.2.3 CAO Woondiensten is een kilometervergoeding van €0,40 bruto per kilometer opgenomen. Voor een (eventuele) woon-werkverkeervergoeding kunnen werkgevers een eigen regeling maken.
  • Het demissionaire kabinet stelt voor om een OV-kaart belastingvrij te maken als die in enige mate voor zakelijke reizen (waaronder woonwerkverkeer) wordt gebruikt.
  • Voor volledig elektrische auto’s die een eerste tenaamstelling krijgen in 2024 geldt een verlaagd bijtellingspercentage van 16% (tot een maximale cataloguswaarde van € 30.000 euro. 2024 is ook het laatste jaar waarin er een verlaagde bijtelling van toepassing is voor elektrische auto’s. Vanaf 2025 geldt voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling het reguliere bijtellingspercentage van 22%. Het bijtellingspercentage zoals is vastgesteld bij de eerste tenaamstelling blijft ook na 2024 voor een maximale periode van 60 maanden van toepassing.

Uitgebreidere informatie vind je in de Actualiteiten werkgeverszaken.

Lees meer over