Eerste regionale woondeals getekend in Overijssel en Drenthe

Nieuws Nieuws · 21 december 2022
Experts
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Vandaag zijn de eerste twee regionale woondeals ondertekend door het rijk, provincies en gemeenten. Het is de bedoeling dat er in 37 regio's woondeals worden gesloten voor 1 maart 2023. Daarin moet duidelijk worden waar de 900.000 nieuwbouwwoningen komen die tot en met 2030 in Nederland gebouwd gaan worden. Dat geldt ook voor de 300.000 woningen die woningcorporaties gaan bouwen: 250.000 sociale en 50.000 middenhuur woningen.

De woondeals worden gesloten tussen het Rijk, provincies en gemeenten, maar ook corporaties zijn erbij betrokken. Ze kunnen meetekenen dan wel een ondersteunende verklaring afleggen. 

Aedes is positief over de regie die minister De Jonge neemt op de uitwerking van de landelijke bouwopgave in concrete plannen. De woondeals in Overijssel en Drenthe zijn een goede start. Daarnaast zijn er ook grote zorgen: een aanzienlijk deel van de regio’s en provincies is nog niet zo ver. En in veel regio’s ontbreken nog steeds concrete afspraken over voldoende locaties. Terwijl corporaties hun bouwplannen alleen maar kunnen uitvoeren als er voldoende locaties voor hen beschikbaar komen.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Kijk ook eens bij

Steunverklaring woningbouwcoalitie

Aedes vormt samen met IVBN, VEH, Bouwend Nederland, NEPROM, NVM en WoningBouwersNL de woningbouwcoalitie en vanuit deze brancheverenigingen is aan minister De Jonge een steunverklaring aangeboden die bij alle regionale woondeals van toepassing is en die vooral toeziet op een goed regionaal samenwerkingsproces om het woningtekort te verkleinen en de bouw te versnellen. Als er landelijke thema’s uit de regio naar voren komen kunnen deze via de woningbouwcoalitie worden doorgezet naar de landelijke versnellingstafel en met de minister worden besproken. De brancheverenigingen tekenen uitdrukkelijk niet voor de inhoud van de afzonderlijke deals, dat is voorbehouden aan de betrokken regionale partijen, waaronder de woningcorporaties die in de regio werkzaam zijn.

Enthousiasme en zorgen bij Overijsselse corporaties

27 corporaties samenwerkend in NoWoZo (West-Overijssel), WoON Twente (Twente) en de corporaties in Deventer hebben een gezamenlijke Steunverklaring afgegeven, waarmee ze onderstrepen achter de volkshuisvestelijke regionale woondeals te staan. Het is met Drenthe de eerste provincie die het provinciale bod aan minister de Jonge vanuit de Nationale Prestatieafspraken (in oktober van dit jaar) heeft vertaald in regionale woondeals, in samenwerking met corporaties en marktpartijen. Er komen ruim 42.000 nieuwe woningen bij tot 2030 in verschillende segmenten.

De corporaties zijn tevreden over het proces en de samenwerking met de provincie waarbij ze vroegtijdig zijn betrokken. ’Er komt een versnellingsaanpak. Volkshuisvesting staat weer op de agenda in Overijssel,’ geeft Wilma van Ingen, voorzitter WoON Twente, enthousiast aan. Wel plaatsten de corporaties enkele kritische succesfactoren bij de verklaring die bepalend zijn voor het behalen van de gezamenlijke doelstellingen. Zij vertrouwen er dan ook op dat deze succesfactoren in het vervolgproces de aandacht krijgen die ze verdienen vanuit de provincie, het Rijk én de gemeenten. De eerste stappen hiervoor zijn in gang gezet.

Steun en kanttekening voor woondeals in Drenthe

Ook in de provincie Drenthe spraken 9 woningcorporaties hun steun uit voor de inhoudelijke lijn van de regionale woondeals. De woningcorporaties zijn blij dat het rijk volkshuisvesting weer een prominente plek op de agenda heeft gegeven. Maar mede-ondertekenen zat er niet in omdat huurders niet zijn meegenomen in de totstandkoming. ‘Al jaren komen wij tot gezamenlijke afspraken op lokaal niveau: de huurders, de gemeenten en de corporaties. Samen ondertekenen wij die afspraken en samen voeren wij die uit. Daar ligt een wettelijke basis onder en daar hechten wij aan,’ licht Bothilde Buma, voorzitter samenwerkende Drentse woningcorporaties, toe.

Een ander aandachtspunt dat de corporaties willen meegeven aan de minister is dat de situatie, de uitdagingen en opgaven, in Noord-Nederland heel anders is dan die in de Randstad. De vraagstukken zijn diverser.  ‘Het landelijk beleid is vooral gericht op cijfers (aantal nieuwbouw), maar wonen is meer dan cijfers. Het in gezamenlijkheid werken aan verbetering van de leefbaarheid en het verduurzamen van woningen is een belangrijke opgave die niet mag worden vergeten.’ De Drentse corporaties blijven bijdragen aan een nieuwe ‘en zo mogelijk betere’ vorm van samenwerking tussen alle betrokken partijen.